Specialistkurs i Unified Protocol individuell- och gruppbehandling, Digitalt HT 2024

(6 kundrecensioner)

23950:00kr

Verksam Psykologi arrangerar en åtta dagars praktisk och teoretisk specialistkurs i Unified Protocol, en känslofokuserad, integrativ KBT-metod som förenar evidensbaserade principer från alla tre vågorna av KBT. De åtta behandlingsmoduler UP består av är bland de mest beforskade och verksamma behandlingsinterventionerna i KBT. Utbildningen passar därför både för dem som önskar få en grundutbildning i KBT och för dem som vill fördjupa sina KBT-kunskaper med den senaste utvecklingen i känslofokuserad KBT-behandling. Alla lärare är leg. psykologer, certifierade handledare och utbildare i UP.

Beskrivning

När man talar om att ”KBT har evidens” menar man egentligen diagnosspecifika KBT-manualer för specifika DSM-diagnoser som studerats i RCT-studier. Tyvärr används dessa manualer sällan i klinisk behandling. En viktig anledning är att få psykologer har tid eller möjlighet att sätta sig in det tjugotal manualer som tagits fram för de vanligaste DSM-diagnoserna.

Samtidigt har den typiska vårdcentrals- och psykiatripatienten oftast en blandad ångest- och depressionsproblematik med drag av ett flertal DSM-diagnoser. Dessa patienter är vanligtvis uteslutna ur RCT-studierna för att få god intern studievaliditet. Det betyder att det ofta inte finns så mycket forskning på dessa typiska patienter.

Unified Protocol utgår från de diagnosspecifika evidensbaserade KBT manualerna, och har satt samman dem i en gemensam, transdiagnostisk behandlingsmanual som syftar till att kunna behandla alla de vanligaste DSM-diagnoserna med en gemensam behandling. Det gör det lättare att behandla patienter med blandad problematik, och det gör det också lättare att lära sig en manual riktigt bra. UP lämpar sig också för gruppbehandling eftersom det är lättare att fylla en grupp med blandade diagnoser.

UP fokuserar på att en av de viktigaste orsakerna till de olika ångest- och depressionsdiagnoserna är svårigheter med reglering av känslor. Syftet med UP behandlingen är att öka patientens förmåga till flexibel känsloreglering, och man har i jämförande RCT studier[1] visat att UP har minst lika god effekt som de diagnosspecifika manualerna, och bättre effekt för den typiska patienten med blandad problematik.

UP består av åtta behandlingsmoduler som är bland de mest effektiva evidensbaserade behandlingsinterventionerna inom KBT, och på så sätt förenar UP metoder från alla de tre vågorna av KBT. Vad som är nytt med UP är främst hur dessa metoder tillämpas utifrån forskning om känslor och transdiagnostiska processer som grubblande, intolerans för osäkerhet, kontrastundvikande och ångestkänslighet.

Utbildningen består av en undervisningsdel på 8 heldagar och är ackrediterad som två specialistkurser för leg. psykologer inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi. Kursen går också att tillgodoräkna sig som två breddkurser för de som läser Specialistutbildningen med annan inriktning. Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning. Förutom individuell behandling med UP lägger vi också mycket tid på UP som grupptillämpning. Även tillämpning mot barn och ungdomar berörs.

Tillsammans med godkänd handledning och skattning av inspelade sessioner kan utbildningen ligga till grund för certifiering som UP-behandlare. (Kostnad för detta tillkommer i så fall.)

Kursdatum: 3-4/10, 24-25/10, 14-15/11, 28-29/11 2024.

Plats: Digitalt via länk

Målgrupp: leg. psykologer.

Lärare: Mats Jacobson, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, samt Certifierad UP-Terapeut och handledare. Mats är också medlem i MINT, nätverket för MI-tränare samt är mindfulnessinstruktör.

Erik Nilsson, Leg. Psykolog, doktorand samt Certifierad UP-Terapeut och handledare.

Karin Hammarstrand, Leg. Psykolog, Specialist i klinisk psykologi, Certifierad UP-Terapeut och handledare. Karin är också examinator för kursen.

Specialistkurs-ackreditering: Kursen är ackrediterad/godkänd som två fördjupningskurser inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi inom kliniska området för leg. psykologer. Det kan även innebära att kursen också kan tjäna som specialistkurs/er för andra inriktningar som breddkurs/er. Detta blir en bedömning utifrån hur kursen förhåller sig till vilka övriga kurser den blivande specialisten gått.

Kursinformation som PDF

Läs mer om Unified Protocol Billys artikel om UP i Psykologtidningen Läs vad tidigare kursdeltagare säger

[1] Barlow, D.H., Farchione, T.J., Bullis, J.R., Gallagher, M.W., Murray-Latin, H., Sauer-Zavala, S., Bentley, K.H., Thompson-Hollands, J., Conklin, L.R., Boswell, J.F., Ametaj, A., Carl, J.R., Boettcher, H.T., & Cassiello-Robbins, C.F. (in press). A randomized equivalence evaluation of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders compared to diagnosis-specific CBT for anxiety disorders. JAMA Psychiatry

 

Mer information

Upplägg

UP är ett systematiskt och samtidigt flexibelt behandlingsupplägg som förenar evidensbaserade behandlingsprinciper från alla de tre vågorna av KBT. Syftet är att ha en gemensam, principstyrd behandling för all ångest- och depressionsproblematik. Kärnan i UP är fem behandlingsmoduler, som var och en syftar till att utveckla centrala aspekter av känslomässig bearbetning och känsloreglering. Till detta kommer ytterligare tre moduler som avser att öka motivation till förändring, att ge kunskap om känslomässiga problem, samt vidmakthållande av behandlingen. UP-utbildningen utgår från dessa åtta behandlingsmoduler och fokuserar på teoretisk och praktisk färdighet utifrån behandlingsprinciperna i var och en av modulerna. Dessa åtta moduler i UP syftar till att sammanfatta essensen i de evidensbaserade diagnosspecifika KBT-behandlingarna, och behandla de gemensamma, underliggande processer som upprätthåller ångest och depression. Utbildningen lämpar sig på så sätt både för dem som vill få en grundutbildning i KBT och de som redan är utbildade i KBT och vill lära sig ett gemensamt, flexibelt och principstyrt behandlingsupplägg för ångest- och depressionssyndrom. Utbildningen är ackrediterad som specialistkurs för leg. Psykologer.

8 moduler

1) Motivation till behandling utifrån MI (Motiverande Samtal) 2) Psykoedukation och kartläggning av känslomässiga händelser 3) Träning i att uppmärksamma känslor genom medveten närvaro 4) Kognitiv omstrukturering för ökad kognitiv flexibilitet 5) Uppmärksamhet på känslomässigt undvikande och känslodrivna beteenden 6) Uppmärksamhet på och tolerans för fysiska sensationer 7) Introceptiv och situationsbaserad känslomässig exponering 8) Vidmakthållandeprogram

Handledning och Certifiering

För dem som önskar bli certifierade i UP krävs förutom grundläggande utbildning också handledning av minst en klientbehandling, samt godkänd skattning av kompetens och följsamhet på alla åtta modulerna utifrån inspelade behandlingsessioner. Skattningen av kompetens och följsamhet görs utifrån ett särskilt bedömningsinstrument. För att bli certifierad UP-terapeut krävs handledning samt godkänd kompetens- och följsamhetsskattning av 8 klientsessioner, en för varje modul. Eftersom certifieringen bygger på uppvisad kompetens och följsamhet, kan det krävas olika många handledningstimmar och antal skattade klientsessioner för att bli certifierad. Vissa psykologer eller terapeuter kanske kan visa godkänd kompetens direkt, andra behöver mer handledning och träning. Handledning kan ges i Verksam Psykologis lokaler i Göteborg eller över internet med en videomötesplattform som Zoom. Kostnad för handledning: 45 min individuell handledning: 1500 kr 3 tim grupphandledning (upp till 5 pers): 5000 kr Skattning av inspelade sessioner: 1500 kr/session Moms tillkommer.

Behörighetskrav

Utbildningen vänder sig till leg. psykologer.

Kursansvarig

Kliniskt ansvarig är Mats Jacobson, leg psykolog, leg psykoterapeut, medlem i MINT-nätverket av MI-tränare, och UP-utbildad i USA.

Examination

Utbildningen examineras av Karin Hammarstrand, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, ackrediterad UP-handledare. Examinationen består av aktiv närvaro, samt skriftlig examination på kurslitteraturen. Deltagaren skall för godkännande visa prov på självständig förmåga att reflektera över de verksamma principerna i UP och god reflekterande förmåga över kurslitteratur.

Obligatorisk litteratur

Totalt ingår c:a 1500 s. litteratur, läsanvisningar kommer att ges för varje avsnitt på utbildningen. Barlow, D. H., m fl (2013): Unified Protocol –Terapeutmanual : diagnosöverskridande psykologisk behandling. Ca 206 sidor. Barlow, D. H., m fl (2013): Unified Protocol – Arbetsbok : diagnosöverskridande psykologisk behandling. 258 sidor. Germer, C., Siegel, R., Fulton, P. (2013). Mindfulness and Psychotherapy Second Edition Guilford Press C.a 150 s (läsanvisningar tillkommer) Kring, A. & Sloan, D. (eds) (2010): Emotion Regulation and Psychopathology – A Transdiagnostic Approach to Etiology and Treatment 87 s (läsanvisningar tillkommer) McKay, Fanning & Ona (2011): Mind and Emotions – A Universal treatment for Emotional Disorders C:a 160 s. Rollnick, S., Miller, W. R. (2013). Motiverande Samtal: Att hjälpa människor till förändring NoK C:a 200 s (läsanvisningar tillkommer) Sisemore, T. (2012): The Clinician’s guide to Exposure Therapies for Anxiety Spectrum Disorders C:a 180 s (läsanvisningar tillkommer) Obligatorisk litteratur artiklar (samtliga artiklar skickas till deltagarna som pdf): Boisseau, C.L., Farchione, T.J., Fairholme, C.P., Ellard, K.K., & Barlow, D.H. (2010). The development of the Unified Protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders: A case study. Cognitive and Behavioral Practice, 17, 102-113 Boswell, J.F., Farchione, T.J., Sauer-Zavala, S.E., Murray, H., Fortune, M., & Barlow, D.H. (in press). Anxiety sensitivity and interoceptive exposure: A transdiagnostic construct and change strategy. Behavior Therapy Boswell, J.F., Sauer-Zavala, S.E, Gallagher, M.W., Delgado, N.K., & Barlow, D.H. (2012). Readiness to change as a moderator of outcome in transdiagnostic treatment. Psychotherapy Research, 22, 570-578 Boswell, J.F., Thompson-Hollands, J., Farchione, T.J., & Barlow, D.H. (in press). Intolerance of uncertainty: A common factor in the treatment of emotional disorders. Journal of Clinical Psychology Brown, T.A. & Barlow, D.H. (2009). A proposal for a dimensional classification system based on the shared features of the DSM-IV anxiety and mood disorders: Implications for assessment and treatment. Psychological Assessment, 21, 256- 271 Chambers, R. m fl. (2009): Mindful emotion regulation: An integrative Review Clinical Psychology Review 29 (2009) 560-572 12 s. Ehrenrich, J.T., Fairholme, C.P., Buzzella, B.A., Ellard, K.K., & Barlow, D.H. (2007). The role of emotion in psychological therapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 14, 422-428 Ellard, K.K., Deckersbach, T., Sylvia, L.G., Nierenberg, A.A., & Barlow, D.H. (2012). Transdiagnostic treatment of bipolar disorder and comorbid anxiety with the Unified Protocol: A clinical replication series. Behavior Modification, 36, 482- 508 Farchione, T.J., Fairholme, C.P., Ellard, K.K., Boisseau, C.L., Carl, J.R., Thompson-Hollands, J., & Barlow, D.H. (2012). A randomized-controlled trial of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders. Behavior Therapy, 43, 666-678 Sauer-Zavala, S.E., Boswell, J.F., Gallagher, M.W., Bentley, K.H., Ametaj, A., & Barlow, D.H. (2012). The role of negative affectivity and negative reactivity to emotions in predicting outcomes in the Unified Protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders. Behaviour Research and Therapy, 50, 551-557 Waller, G. (2009). Evidence-based treatment and therapist drift. Behaviour Research and Therapy, 47,119–127. 9 sidor

6 recensioner av Specialistkurs i Unified Protocol individuell- och gruppbehandling, Digitalt HT 2024

 1. Franck Siljestrand

  Kursen har genomgående hållit ett högt instruktionsvärde, innehållit en hel del färdighetsträning och vi har guidats genom UP för barn och unga på ett mycket konkret och trevligt sätt. Kan varmt rekommendera detta transdiagnostiska och klientnära perspektiv och tänker att var och en som arbetar med barn och ungdomar kommer vinna på att gå kursen och införliva dess praxis på det sätt som är möjligt i aktuellt fall. Mycket engagerade och kompetenta kursledare!

 2. Nina Scherp (verifierad ägare)

  Kursen har fördjupat mina kunskaper kring transdiagnostisk behandling och jag har stor nytta av detta i min kliniska vardag. Det var ett trevligt upplägg på kursen där teori varvades med färdighetsträning. Kul och intressant!

 3. Joachim Johansson

  Väldigt intressant och användbar utbildning som bygger på den senaste forskningen gällande emotionsreglering och psykopatologi. Engagerade och pedagogiska utbildare. Kursen rekommenderas varmt.

 4. Marielle Myrgren Lindholm

  UP är en mycket användbar utbildning som hålls av engagerade och kompetenta kursledare. Praktiska övningar som varvas med föreläsningar och diskussioner om forskningsresultat ger utbildningen både bredd och djup. Rekommenderas varmt!

 5. Kristina Fröberg

  Spännande och givande utbildning med innehåll som är användbart i kliniskt arbete.

 6. Hanna Hedelin

  Spännande kurs med mycket användbar kunskap och praktiska övningar!
  Bra och viktigt med en transdiagnostisk behandling som man får kunskap om genom denna kursen. Bra kursupplägg och engagerade kursledare! Rekommenderas:)

Skriv en recension

Fråga oss