Personuppgiftspolicy

För kunder och användare av våra tjänster

 1. Generell information

  Denna policy om behandling av personuppgifter (härefter ”personuppgiftspolicy”) beskriver hur Verksam Psykologi AB (härefter kallat ”Verksam Psykologi”, ”oss”, ”vår”, ”vi”) samlar in och behandlar vissa personuppgifter om dig när du köper tjänster och i mindre utsträckning när du besöker vår webbplats. Personuppgiftspolicyn gäller för samtliga personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via Verksam Psykologis webbplats, www.verksampsykologi.com (härefter ”webbplatsen”), och vår butik på Facebook samt ev. epostkommunikation.

 2. Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar, i vilket syfte och på vilken rättslig grund utförs insamling och behandling:

  1. Webbplatsen

   När du använder vår webbplats samlar vi automatiskt in vissa uppgifter om dig och din användning av webbplatsen, t.ex. om vilken webbläsare du använder, vilka sidor du besöker hos oss, din IP-adress, samt allmän information om din dator och telefon eller andra teknologiska redskap du använder för att få tillgång till vår webbplats. Du kan läsa mer om vår användning av cookies m.m. i vår Cookie-policy, vilken du hittar här: verksampsykologi.com/cookie-policy-eu/

  2. Köp av utbildning

   När du köper en tjänst, som t ex en utbildningskurs, från oss sparar vi ditt namn, epostadress och faktureringsinformation för att kunna fakturera dig eller din organisation samt även för att kunna examinera dig på våra specialistkurser. Vi sparar de personuppgifter som du själv anger, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp- och interaktionshistorik samt upplysningar om den IP-adress beställningen genomförts på. Syftet med behandling av dessa personuppgifter är att vi ska kunna leverera de tjänsteprodukter du har beställt och i övriga avseenden kunna uppfylla vår överenskommelse med dig.

   Vi lagrar uppgifterna för att veta vilka som gått våra kurser så att vi kan intyga detta när du önskar examinationsbevis. Vill du att vi raderar dina uppgifter kan du när som helst kontakta oss. Efter radering av dina uppgifter kommer vi inte längre kunna intyga att du har gått en kurs hos oss.

   Upplysningar gällande dina köp kan även komma att behandlas för att vi ska följa lagstadgade krav, inklusive krav rörande bokföring och räkenskaper. Vid köp behandlas IP-adressen för att tillgodose vårt intresse att förhindra falska beställningar, överbelastningar och liknande.

   Vi samlar inte in andra uppgifter än de beskrivna ovan.

  3. Varför vi sparar personuppgifter

   Syftet med behandling av de personuppgifter som vi samlar in är att optimera användarupplevelsen, inklusive webbplatsens funktioner, samt att utföra riktad marknadsföring, inklusive via Facebook och Google. Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt intresse att förbättra tjänsterna samt visa dig relevant innehåll och relevanta erbjudanden. Den rättsliga grunden för behandling av dessa personuppgifter är EU:s Dataskyddsförordning, Art. 6, stycke 1, led f, då vi efter en avvägning av våra intressen bedömt att den beskrivna uppgiftsbehandlingen inte kränker dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

  4. Rättsligt stöd

   Den rättsliga grunden för behandling av dessa personuppgifter är alltså att vi ska kunna uppfylla ev. avtal vi har med dig samt leverera de produkter som köpts, i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, Art. 6, stycke 1, led b. Uppfyllande av lagkrav sker i enlighet med Dataskyddsförordningen, Art 6, stycke 1 led c.

 3. Mottagare av personuppgifter

  1. Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

   En personuppgiftsansvarig har ansvar för behandling av personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde utför behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Huvudansvarig är Verksam Psykologi AB.

  2. Utlämnande och överföring av personuppgifter

   Det görs skillnad på utlämnande och överföring av personuppgifter till tredje part. Ett utlämnande av personuppgifter innebär att uppgifterna meddelas en tredje part som sedermera har självständig rätt att behandla personuppgifterna. En överföring av personuppgifter innebär att den som personuppgifterna meddelas till endast får behandla dem för den personuppgiftsansvariges räkning och enligt dennes instruktioner.

  3. Personuppgifter som delas med tredjepart.

   Vi samarbetar med Meta, som driver bla Facebook, för att följa upp vår annonsering. Meta är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA för säker behandling av personuppgifter. (Verksam Psykologi har personuppgiftsbiträdesavtal med Meta).

   Personuppgifter kan komma att överföras till externa samarbetspartners, vilka behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi samarbetar med externa partners, bl a Google, i arbetet med bl.a. teknisk drift och förbättringar av tjänsterna, service mot dig som kund, tillgodoseende av våra juridiska intressen samt riktad marknadsföring inklusive retargeting och telefonförsäljning och även för att ge dig möjlighet att recensera vårt företag och våra produkter.

   Dessa externa partners agerar som personuppgiftsbiträden och agerar utifrån våra instruktioner samt behandlar personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbiträden får inte använda uppgifterna till andra ändamål än att uppfylla avtalet de slutit med oss, och de är således ålagda tystnadsplikt kring personuppgifterna. Vi har ingått skriftliga avtal om personuppgiftsbehandling med samtliga personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Flera av dessa externa personuppgiftsbiträden är baserade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av personuppgifter till USA säkerställs genom varje personuppgiftsbiträdes certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning Art. 4.

 4. Dina rättigheter

  För att skapa öppenhet i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter vill vi som personuppgiftsansvariga upplysa dig om dina rättigheter.

  1. Rätten till tillgång

   Du har i alla händelser rätt att be om tillgång till vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av personuppgifter som ev. är aktuella, samt upplysning om var uppgifterna är hämtade m.m. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du önskar att få en kopia av dessa personuppgifter ska du skicka en skriftlig förfrågan info@verksampsykologi.com. Du kan i så fall bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

  2. Rätten till rättelse

   Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av oss. Om du upptäcker att det finns fel i de personuppgifter som vi har registrerat om dig, uppmanas du att skicka in en skriftlig begäran till oss, så att uppgifterna kan korrigeras.

  3. Rätten till radering

   I vissa fall har du rätt att få samtliga eller delar av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har annan rättslig grund att fortsätta behandla dessa uppgifter. I den mån en fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller för att rättsliga krav ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

  4. Rätten att begränsa behandlingen till förvaring

   I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter så att denna behandling endast består av förvaring av personuppgifter, t.ex. om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta, att vi inte har tillräcklig rättslig grund, eller i vissa fall om du har gjort invändningar mot vår uppgiftsbehandling.

  5. Rätten till dataportabilitet

   I vissa fall har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv registrerat hos oss i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och har rätt till att själv överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

  6. Rätten att göra invändningar

   Du har i alla händelser rätt till att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter gällande direkt marknadsföring, inklusive den profilering som genomförs för att kunna rikta vår direkta marknadsföring till dig. Du har dessutom, av skäl som beror på din personliga situation, i alla händelser rätt till att göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter som vi genomför i förhållande till våra legitima intressen.

  7. Rätten att återkalla samtycke

   Du har i alla händelser rätt att återkalla ett samtycke du har givit till en särskild behandling av dina personuppgifter. Om du önskar att återkalla ditt samtycke ber vi dig kontakta oss på info@verksampsykologi.com.

  8. Rätten att klaga

   Du har i alla händelser rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, Drottninggatan 29, plan 5, Stockholm rörande vår behandling av dina personuppgifter. Du kan skicka in klagomål bl.a. via Datainspektionens hemsida, via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller via telefon: 08-657 610.

  9. Radering av personuppgifter

   De uppgifter vi samlat in rörande din användning av våra tjänster, se punkterna under 2, raderas som senast när du inte använt några av våra tjänster under 1 år. Om du upphör att handla hos oss raderar vi automatiskt dina kontaktuppgifter, dvs. din epost-adress och ditt telefonnummer. Det gör vi 3 år efter det kalenderårs slut, i vilket ditt senaste köp genomfördes. Därefter raderas de resterande uppgifter vi har registrerat om dig. Uppgifterna kan dock sparas längre tid om vi har ett legitimt behov av längre förvaring, t.ex. om det blir nödvändigt för att ett rättsligt krav ska fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om förvaringen blir nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga krav. Dokumentation för ditt samtycke kommer dock att sparas i 2 år, för att vi ska kunna bevisa att vi inte skickat direkt marknadsföring utan giltigt samtycke.

 5. Säkerhet

  Vi har genomfört ändamålsenliga och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att motverka att personuppgifterna pga. oförutsedda omständigheter eller p g a olaglig verksamhet förstörs, förloras, ändras eller förringas samt för att motverka att obehöriga får kännedom om dessa uppgifter eller att uppgifterna missbrukas. Endast medarbetare som har ett faktiskt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, får tillgång till dem.

 6. Kontaktuppgifter

  Verksam Psykologi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via våra tjänster eller på annat sätt, enligt beskrivningen i vår personuppgiftspolicy. Om du har frågor om eller anmärkningar på denna eller om du önskar utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i punkterna under 4, kan du kontakta oss här:

  • Tel: 0707 27 54 13
  • Post: Verksam Psykologi AB, Oskarsgatan 4, 414 63 Göteborg
  • Epost: info@verksampsykologi.com
 7. Dokumentversion

  Detta är version 2.1 av Verksam Psykologis personuppgiftspolicy, daterad den 15 november 2022