Multidimensional Emotional Disorders Inventory (MEDI) översatt till svenska!

Multidimensional Emotional Disorders Inventory (MEDI) översatt till svenska!

Inbäddat i teorin kring Unified Protocol, och även andra transdiagnostiska synsätt, återfinns en grundläggande kritik gentemot rådande diagnostiska nomenklatur (ex ICD och DSM systemen). Kortfattat handlar kritiken om själva strukturen för hur man konceptualiserar psykisk ohälsa där det antas att diagnoser är kategorier som dels är avskilda från varandra, men också att psykisk ohälsa som fenomen är kategoriskt avskilt från psykisk hälsa. Utöver detta kritiseras även den deskriptiva ansatsen inom DSM och ICD systemen där man inte tar ställning till vad som orsakar och vidmakthåller syndromen. Som kontrast mot detta förslår man inom UP teori ett diagnostiskt synsätt som är 1. dimensionellt, alltså att man har antingen mer eller mindre av en symptomdimension utan skarpa gränser mellan hälsa och ohälsa. 2. att det saknas skarpa gränser mellan symptomdomäner, alltså att flertalet olika symptom som topografiskt verkar vara skilda fenomen egentligen är uttryck för samma tendens: negativa värderingar av känslor och dysreglering av känslotillstånd samt 3. är kopplat till en forskningsbaserad teori för vad som orsakar och vidmakthåller symptomen definierat i den tredelade sårbarhetsmodellen och samt undvikande av känslor. Ni kan läsa mer om systemet i Verksams artikel som återfinns här.

Tidigare har sådana konceptualiseringar främst varit teoretiska och kliniker har ålagts att själva bedöma patientens problematik utifrån UP modellen. Därför har Rosellini och medarbetar (2019) producerat ett mätinstrument som syftar till att mäta dels allmän tendens till negativ affekt (neurotic temperament), positiv affekt (positiv temperament), en skala för känslomässigt undvikande samt ett antal underordnade symptomuttryck för de övergripande temperamentsdragen. Dessa är: social utvärdering, autonom arousal (tendens till panikattacker), traumatiskt återupplevande, jag-dystona påträngande tankar, somatiska signaler samt depressivitet. Verksam psykologi har nu översatt formuläret till svenska genom en så kallad ”back-translation” procedur i samarbete med leg. psykolog Glen Bryan som har engelska som modersmål.

Mätinstrumentet kan användas som stöd vid konceptualisering av en patients problematik för att underlätta informationssamlande. Mer specifikt kan det ge en fingervisning kring vilka symptomdomäner som är mest problematiska för patienten, vilket kan påverka vad man skall lägga krut på i exponeringsfasen. Ännu finns inga definierade cut-off nivåer och formuläret är sparsamt psykometriskt beforskat. Formuläret bör därför användas mer försiktigt vilket kliniskt brukar innebära att man diskuterar resultaten med patienten för att säkerställa att denna känner igen sig i dem.

MEDI kan laddas ner här.

Referenser:

Rosellini, A. J., & Brown, T. A. (2019). The Multidimensional Emotional Disorder Inventory (MEDI): Assessing transdiagnostic dimensions to validate a profile approach to emotional disorder classification. Psychological Assessment31(1), 59 – 72.

 

25 apr 2023 Inga kommentarer